Αρχική Σελίδα
| Αρχική Σελίδα | Η Εταιρεία STRATELIS | Επικοινωνία |
English Version
Τι είναι ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ
Εγκαταστάσεις που εφαρμόζεται
Χρησιμοποιύμενα Καύσιμα
Διαμόρφωση μονάδων σύμφωνα με το χώρο εγκατάστασης
Εφαρμοσές σε σταθμούς Βιοαερίου
Υποστήριξη Μονάδων ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Χαρακτηριστικά Μονάδων TEDOM
Εγκατεστημένες Μονάδες
 

Τελευταία Νέα
 
 


Περιβαλλοντικές Επιπτώσεις

 

Χάρη στην αποδοτικότερη εκμετάλλευση του καυσίμου, η συμπαραγωγή συντελεί σε άμεση μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, όπως πολύ παραστατικά δείχνει το Σχήμα 1, με την προϋπόθεση ότι το καύσιμο που χρησιμοποιεί δεν είναι κατώτερης ποιότητας από εκείνο της χωριστή συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Η μείωση της κατανάλωσης καυσίμου συνοδεύεται επίσης και από μια έμμεση μείωση ρύπων από τον υπόλοιπο κύκλο καυσίμου: εξόρυξη, επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση. Η ποσοτικοποίηση του κόστους αυτού είναι δύσκολη και εξαρτάται από διάφορους παράγοντες: τεχνολογία, καύσιμο, τοπικές συνθήκες, κ.λ.π.

Σχήμα 1: Εκπομπή χημικών ρύπων ως συνάρτηση του βαθμού απόδοσης συστημάτων

 

Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση ενός συστήματος συμπαραγωγής στην ποιότητα του αέρα του περιβάλλοντος, πρέπει να υπολογισθούν οι εκπομπές ρύπων του συστήματος συμπαραγωγής και οι εκπομπές των συμβατικών συστημάτων χωριστής παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας παίρνοντας υπόψη το είδος του καυσίμου που χρησιμοποιεί το καθένα από τα συστήματα αυτά.

Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εξαρτώνται από το είδος και την ποσότητα του καυσίμου. Υπολογίζονται για οποιοδήποτε σύστημα (όχι μόνον σύστημα συμπαραγωγής) με τη σχέση

mCO2 = μCO2 mf ..........(1)

όπου

μCO2 = (44/12) c ........(2)

mf = Ε / ηΗu ................(3)

mCO2 μάζα του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα,
 
μCO2 μάζα εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνθρακα ανά μονάδα μάζας καυσίμου,
   
c περιεκτικότητα κατά μάζα του καυσίμου σε άνθρακα,
   
mf κατανάλωση καυσίμου,
   
E ενέργεια - προϊόν του συστήματος,
   
η βαθμός απόδοσης του συστήματος,
   
Ηu κατώτερη θερμογόνος ικανότητα του καυσίμου.
   

Η Εξίσωση (2) στηρίζεται στην παραδοχή ότι όλος ο άνθρακας, που περιέχεται στο καύσιμο, μετατρέπεται σε διοξείδιο του άνθρακα, κάτι που βρίσκεται πολύ κοντά στην πραγματικότητα, όταν η καύση γίνεται με περίσσεια αέρα και τα συστήματα καύσης είναι σε καλή κατάσταση και σωστά ρυθμισμένα.

Τιμές των c, μCO2, και Ηu για ορισμένα καύσιμα δίνονται στον Πίνακα 1 οι τιμές αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των εκπομπών CO2 των συστημάτων που παρουσιάζονται στους Πίνακες 2-4.
 

Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά ορισμένων καυσίμων για υπολογισμό των εκπομπών CO2

(κάντε κλίκ στον πίνακα για μεγένθυση)
 

Πίνακας 2 : Εκπομπές ρύπων συστημάτων συμπαραγωγής

(κάντε κλίκ στον πίνακα για μεγένθυση)
 

Πίνακας 3: Εκπομπές ρύπων κεντρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής

(κάντε κλίκ στον πίνακα για μεγένθυση)
 

Πίνακας 4: Εκπομπές ρύπων λεβήτων νερού και ατμού

(κάντε κλίκ στον πίνακα για μεγένθυση)
 

Εάν δεν υπάρχουν πληροφορίες από τους κατασκευαστές των συγκεκριμένων συστημάτων ή από σχετικές μετρήσεις, πρώτες εκτιμήσεις των εκπεμπομένων ρύπων μπορούν να γίνουν με τα στοιχεία που δίνουν οι Πίνακες 2-4.

Οι τιμές αυτές είναι ενδεικτικές. Διαφορές στα μηχανήματα, το καύσιμο, την αντιρρυπαντική τεχνολογία κ.α. μπορούν να διαφοροποιούν σημαντικά τις εκπομπές ρύπων από τη μια εγκατάσταση στην άλλη.

 

Μείωση εκπομπής ρύπων με την χρήση Συστημάτων Συμπαραγωγής

Η επίδραση της συμπαραγωγής από πλευράς ρύπων εκφράζεται με τη διαφορά εκπομπών, που ορίζεται με τη σχέση

ΔΜx = ΜχΣΣ - ΜΧΗ - ΜΧΘ . (4)

Όπου

ΔΜx η διαφορά εκπομπών του ρύπου Χ,
   
ΜχΣΣ η εκπομπή ρύπου Χ του συστήματος συμπαραγωγής,
   
ΜΧΗ

η εκπομπή ρύπου Χ του συστήματος παραγωγής ηλεκτρισμού, το οποίο αντικαθίσταται από το σύστημα συμπαραγωγής,

   
ΜΧΘ

η εκπομπή ρύπου Χ του συστήματος παραγωγής θερμότητας, το οποίο αντικαθίσταται από το σύστημα συμπαραγωγής (π.χ. ατμολέβητας).

Εάν ο προσδιορισμός των εκπομπών πρόκειται να στηριχθεί στα δεδομένα των Πινάκων 2-4, τότε ισχύουν οι σχέσεις:

ΜΧΣΣ =mΧΣΣ (EΗ /100kWh)............................................(5)

ΜΧΗ =mΧΗ (EΗ /100kWh)..............................................(6)

ΜΧΘ =mΧΘ (EΘ /100kWh)= (mΧΘ /PHR)* (EΗ /100kWh).....(7)

όπου

mΧΣΣ, mΧΗ, και mΧΘ ( σε gr) οι εκπομπές του ρύπου Χ για παραγωγή ενέργειας 100 kWh, όπως δίνονται από τους Πίνακες 2, 3 και 4.

EΗ η ηλεκτρική ενέργεια, που παράγεται από το σύστημα συμπαραγωγής,

EΘ η θερμότητα που παράγεται από το σύστημα συμπαραγωγής

PHR μέση τιμή του λόγου ηλεκτρισμού προς θερμότητα: PHR= EΗ / EΘ.

Μερικά παραδείγματα σύγκρισης παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.

Εντυπωσιακή είναι η μείωση εκπομπών CO2: 50?100kg ανά 100 kWh ηλεκτρικής διαστήματος αυτού, δηλαδή 50 kg ανά 100 kWh, τότε σε κάθε ΤWh* ηλεκτρικής ενέργειας, που παράγεται με συμπαραγωγή, αντιστοιχεί μείωση 500000 τόνων CO2. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την εξοικονόμηση καυσίμου δικαιολογεί τη θέσπιση κινήτρων για τη διάδοση της συμπαραγωγής.
 

* 1 ΤWh= 109 kWh
Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συστήματα συμπαραγωγής στην Ελλάδα είναι 0,9-1 ΤWh, ενώ στις 12 χώρες της Ευρωπαϊκής ένωσης ξεπερνά τις 100 ΤWh. Εκτιμάται ότι υπάρχει δυνατότητα διπλασιασμού των τιμών αυτών, η οποία θα συντελούσε σε επιπλέον μείωση των εκπομπών CO2 στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά 50 εκατ. Τόνους ανά έτος.

 

Πίνακας 5 : Παραδείγματα σύγκρισης εκπομπών μεταξύ συστημάτων συμπαραγωγής και συμβατικών τρόπων παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
(Οι τιμές αναφέρονται σε παραγωγή 100kWh ηλεκτρικής ενέργειας)

(κάντε κλίκ στον πίνακα για μεγένθυση)
 
Όταν καύσιμο σε συστήματα συμπαραγωγής είναι το φυσικό αέριο, οι εκπομπές οξειδίων του θείου και στερεών σωματιδίων, που παρουσιάζονται από την καύση άνθρακα ή υγρών καυσίμων σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, σχεδόν εξαφανίζονται.
 

Οικονομικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις

Οι οικονομικές επιπτώσεις της συμπαραγωγής στο σύστημα ηλεκτρισμού και θερμότητας της χώρας έχουν αναφερθεί προηγούμενα. Μια πρόσθετη ευνοϊκή επίδραση στην εθνική οικονομία προκύπτει όταν η συμπαραγωγή μειώνει το σύνολο των δαπανών για εισαγόμενα καύσιμα.

Στις σχετικές οικονομικές αναλύσεις, πρέπει στο κόστος εισαγωγής να προστίθεται το κόστος επεξεργασίας και διακίνησης του καύσιμου καθώς και το κόστος προστασίας του περιβάλλοντος και αποκατάστασης των ζημιών, που μπορεί να προκληθούν όχι μόνο από τη συστηματική εκπομπή ρύπων αλλά και από πιθανά ατυχήματα (διαρροές κ.λ.π.).

Είναι γνωστό ότι οι κεντρικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής κατασκευάζονται σε μεγάλα μεγέθη και εγκαθίστανται σε απομακρυσμένες περιοχές. Η κατασκευή και λειτουργία των σταθμών προκαλεί τη μετακίνηση προς τις περιοχές αυτές μεγάλου αριθμού εργαζομένων.

Αντίθετα, οι μονάδες συμπαραγωγής συνήθως είναι μικρότερου μεγέθους και εγκαθίστανται πιο κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Η διασπορά τους σε διάφορες πόλεις της χώρας δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας στην κάθε περιοχή, συγκρατεί εκεί το εργατικό δυναμικό και συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου με την ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, που σχετίζονται με την κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των μονάδων. Η συμπαραγωγή αυξάνει την αξιοπιστία ηλεκτροδότησης των καταναλωτών.

Επίσης, προκαλεί συγκέντρωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με επακόλουθο την αποκέντρωση της λήψεως σχετικών αποφάσεων και την ενδυνάμωση του ρόλου της τοπικής αυτοδιοίκησης.

 
 

Στιγμιότυπα από τη συμμετοχή της εταιρείας ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ στις δύο Διεθνείς Εκθέσεις, EnergyReS και Ecotec

Παρουσίαση (.pps) 1,63Mb

 
Συμμετοχή της εταιρείας ΣΤΡΑΤΕΛΗΣ στην 3η Διεθνής Έκθεση για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 20 εώς 23 Νοεμβρίου 2008
Εκθεσιακό Κέντρο MEC Παιανία, Περίπτερο GΕ 100-116 Πρόσκληση
Save The Planet

Η Συμπαραγωγή ωφελεί σοβαρά το περιβάλλον.

Μάθετε περισσότερα

 
Κινητήρας Stirling
 

Τα πάντα για τον Κινητήρα Stirling (Stirling Engine) της TEDOM

Μάθετε περισσότερα

 
   
 

STRATELIS - ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
http://www.tedom.eu/
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. Copyright © 2008 - STRATELIS